Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Geplaatst: 21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.

Lees verder »

AVG: een introductie

Geplaatst: 14-11-2017

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG.

Lees verder »

Kan onze organisatie wachtdagen bij ziekte zomaar invoeren?

Geplaatst: 27-03-2015

Verzuim is voor elke organisatie een grote kostenpost, ook voor de onze. We vroegen ons af of het instellen van wachtdagen kan helpen de kosten te verminderen. Maar hoe werken wachtdagen precies en hoe voeren we die in?

Lees verder »

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Geplaatst: 23-02-2018

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan.

Lees verder »

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Geplaatst: 11-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoonsgegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens? Deze e-learningcursus laat zien wat persoonsgegevens precies zijn, maar ook wat er wordt verstaan onder verwerking.

Lees verder »

Informatierecht van de OR

Geplaatst: 22-05-2014

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook wel de WOR genoemd) aan op welke informatie u recht heeft. Zo heeft u volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals begrotingen. Maar daar blijft het niet bij. Zo stelt de WOR ook dat u recht heeft op alle informatie die u nodig heeft om uw medezeggenschapswerk goed te kunnen doen.Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte over het informatierecht van de OR en weet u hoe u dit recht moet toepassen in de praktijk.

Lees verder »

WWZ deel 5: Transitievergoeding

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er dieper ingegaan op de transitievergoeding. Nu de WWZ is ingegaan, zijn er een aantal zaken rond het ontslag en de ontslagvergoeding veranderd. Deze cursus vertelt u precies welke zaken dat zijn, zodat u na afloop volledig op de hoogte bent van de WWZ en de transitievergoeding.

Lees verder »

Fiscale eenheid

Geplaatst: 26-09-2016

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen vormen moet u aan een aantal vereisten voldoen. De voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de VPB, voor de BTW en voor de loonheffingen komen uitgebreid aan bod in deze online cursus. 

Lees verder »

Mag de werkgever de ontslagvergoeding later betalen, zodat werknemer in een lager belastingtarief valt?

Geplaatst: 09-01-2017

Een werknemer wordt d.m.v. een beëindigingsovereenkomst ontslagen wegens disfunctioneren. Er wordt overeengekomen dat hij € 17.000 aan ontslagvergoeding zal ontvangen. In juni wordt deze werknemer 65 jaar. Hij verzoekt ons om de ontslagvergoeding pas in 2018 uit te betalen, omdat hij dan in een lager belastingtarief valt. Mag dit?

Lees verder »

Hoe vang ik ook ‘mobiele’ bezoekers?

Geplaatst: 17-04-2015

Ik lees regelmatig over de noodzaak dat de website van mijn bedrijf geschikt moet zijn voor bezoekers met mobiele apparaten. Maar wat moeten we dan allemaal aanpassen om te zorgen dat onze website zo aantrekkelijk mogelijk wordt voor ‘mobiele’ bezoekers

Lees verder »

Opleiden

Geplaatst: 26-02-2014

Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar zorgt u natuurlijk goed voor. Een gedegen opleidingsbeleid hoort daarom bij iedere organisatie die zichzelf serieus neemt. Deze training helpt u met het opstellen van een opleidingsplan en leert u de belangrijke uitgangspunten van zo’n opleidingsplan kennen.

Lees verder »

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Geplaatst: 16-09-2016

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan de aanpak van PSA binnen de organisatie. Hoe de werkgever dat kan doen en wat de rol van de ondernemingsraad hierin is, leert u in deze cursus. Ook de oorzaken van PSA komen uitgebreid aan bod.

Lees verder »

Hoe verwerk ik de verloning van een Wajonger in de salarisadministratie?

Geplaatst: 22-08-2016

Wij hebben een Wajonger in dienst genomen waarvoor wij dispensatie van het UWV hebben aangevraagd. Deze is goedgekeurd. Wij betalen 70% van het minimumloon aan deze medewerker. Mijn vraag is hoe ik de gegevens op de juiste wijze in de salarisadministratie moet verwerken? 

Lees verder »

Verzuim op de werkvloer deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen vol aan de opengevallen gaten. Tegelijkertijd is het uw taak om het verzuim zelf ook op een deskundige en doeltreffende manier te begeleiden. Hoe hanteert u de geldende regels? Hoe beperkt u schade op korte of langere termijn? Wat zijn uw mogelijkheden, rechten en plichten? Met behulp van de training 'Verzuim op de werkvloer' zult u een duidelijk antwoord vinden op deze en veel andere vragen.

Lees verder »

Effectief financieren van uw onderneming

Geplaatst: 16-07-2014

Een gezonde onderneming zet u niet op zonder een degelijke financiële basis. Hoe gaat het financieren van een onderneming in zijn werk? Wat zijn de basisprincipes waar u in ieder geval aan moet denken als u het spannende avontuur van het ondernemerschap aangaat? Deze cursus is bedoeld om u aan de hand van praktische voorbeelden antwoorden te geven op deze elementaire vragen.

Lees verder »

Hoe wordt de beloning van een topfunctionaris afgebouwd binnen de WNT?

Geplaatst: 29-11-2016

Er bestaat voor onze topfunctionaris een overgangsrecht volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Op een gegeven moment moet het salaris teruggebracht worden naar het geldende bezoldigingsmaximum. Bestaat er voor deze afbouw een voorschrift?

Lees verder »

Overlegrecht van de OR

Geplaatst: 01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt u alles uit over het overlegrecht.

Lees verder »

Is de afkoopsom van de leasemaatschappij die wij een de werknemer doorbelasten aftrekbaar van de fiscale bijtelling?

Geplaatst: 20-04-2015

Een werknemer levert zijn auto eerder in dan dat de leaseovereenkomst eindigt en hierdoor zullen wij de afkoopsom die wij van de leasemaatschappij krijgen aan hem doorbelasten. Is deze afkoopsom dan ook aftrekbaar op de fiscale bijtelling? Ik kan alleen terugvinden dat dit zou zijn bij einde dienstverband (mits wij dit doorbelasten als eigen bijdrage privégebruik). In de tekst staat ook dat dit vooraf afgesproken moet zijn met de werknemer. Wordt hiermee bedoelt dat dit in de berijderovereenkomst moet staan die wordt ondertekend bij aanvang van de lease of is het ook voldoende dat wij hem nu schriftelijk bevestigen dat in geval van eerder inleveren van de auto de afkoopsom van de leasemaatschappij aan hem wordt doorbelast als eigen bedrage privégebruik?

Lees verder »

Mag je zorgverlof achteraf aanvragen?

Geplaatst: 10-04-2015

Tijdens de vakantie van een werknemer heeft zijn partner zijn enkel gebroken. Daardoor verscheen de werknemer na zijn vakantie niet op het werk. Hij heeft zijn partner een aantal dagen moeten verzorgen en nadien deed hij beroep op zorgverlof en calamiteitenverlof. Kan dat achteraf? 

Lees verder »

Beroepsziekten

Geplaatst: 24-11-2016

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste beroepsziekten en de maatregelen die werkgevers kunnen of moeten nemen om zulke beroepsziekten te voorkomen.

Lees verder »

De geschiedenis van Prinsjesdag

Geplaatst: 06-09-2016

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor alle organisaties in Nederland. Maar hoe is Prinsjesdag nu eigenlijk ontstaan en was het altijd zo'n belangrijk moment? Deze cursus gaat dieper in op de geschiedenis van Prinsjesdag en wat er op Prinsjesdag gebeurt.

Lees verder »

Wat is een bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

Geplaatst: 14-04-2016

In veel artikelen van andere media worden de begrippen ‘bestuurder’ en ‘werkgever’ door elkaar gebruikt als het gaat om medezeggenschap (ondernemingsraden), maar ik dacht dat beide begrippen iets heel verschillends betekenen. Klopt dat?

Lees verder »

Situationeel leidinggeven

Geplaatst: 16-07-2014

In iedere situatie worden andere aspecten van uw leidinggevende capaciteiten aangesproken. De verschillende stijlen van leidinggeven worden in deze training niet gezien als statische elementen, maar als schakelbare methodes. Methodes van leidinggeven die u op een flexibele manier zo kunt inzetten dat ze het beste aansluiten bij het competentieniveau van uw werknemers.

Lees verder »

Hoe om te gaan met het aftreden van zowel de secretaris als de voorzitter?

Geplaatst: 08-12-2016

Onze secretaris heeft aangekondigd er mee te stoppen. Er zijn op dit moment twee gegadigden voor die functie, dus we organiseren binnenkort verkiezingen. Daarnaast eindigt binnenkort mijn zittingstermijn van vier jaar. Daarvan was ik de laatste twee jaar voorzitter. Formeel gezien moet ik me dus herkiesbaar stellen. In ons reglement staat echter dat een voorzitter en een secretaris niet gelijktijdig kunnen stoppen. Wat nu?

Lees verder »

Beloningen

Geplaatst: 20-10-2016

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de loonuitbetaling. 

Lees verder »

Wat is een kort geding?

Geplaatst: 15-07-2011

Lees verder »

Hoe regelen we kinderopvang?

Geplaatst: 14-04-2015

In onze organisatie werken veel ouders met jonge kinderen. Al het gehaal en gebreng van die kinderen naar het kinderdagverblijf zorgt voor veel stress en minder flexibiliteit. Het is ook lastig als er iets is met een kind op de opvang, want dan moet de ouder altijd halsoverkop weg. We vragen ons af of kinderopvang op het werk een oplossing kan zijn.

Lees verder »

Meldplicht datalekken

Geplaatst: 24-11-2016

De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige datalek. Wat de meldplicht en datalekken nu precies inhouden, leert u in deze cursus.

Lees verder »

Wet DBA

Geplaatst: 14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten, die de opdrachtgever garanderen dat hij niet inhoudingsplichtig als hij samenwerkt met een zelfstandig ondernemer. Deze cursus legt u alles uit over de inhoud van de Wet DBA.

Lees verder »

Welke regelgeving is van toepassing op de intrekking van aandelen?

Geplaatst: 16-10-2015

Welke regels zijn van toepassing op het intrekken van aandelen?

Lees verder »

Hoe beveilig ik het archiefbestand?

Geplaatst: 13-04-2015

We gebruiken het programma WinRar om bij elkaar behorende digitale documenten ­gecomprimeerd te archiveren. Soms zitten daar ook documenten bij die versleuteld worden bewaard met een wachtwoord. Om dit beveiligde bestand te openen, wordt dan het archiefbestand geopend. Is dat archief zelf ook te beveiligen met een wachtwoord?

Lees verder »

Mag de bedrijfsarts informatie opvragen bij de huisarts?

Geplaatst: 14-11-2016

Binnen onze ondernemingsraad is onduidelijkheid gekomen over het opvragen van informatie bij de huisarts. Mag de bedrijfsarts dit zomaar doen (al dan niet met of zonder toestemming)?

Lees verder »

Wet- en regelgeving voor ondernemers

Geplaatst: 26-02-2014

De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en de Wetten met betrekking tot verkoop van genots- en geneesmiddelen. Veel kennis van wet- en regelgeving bestaat uit een verklaring van moeilijke termen en het onderscheiden van bepaalde begrippen. Kent u die, dan bent u in staat om zelf kennis te nemen van juridische teksten. In deze training wordt de nadruk gelegd op datgene wat u als ondernemer echt moet weten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Arbowet en Arboregeling. De cursus is praktisch van opzet en is opgebouwd aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden.

Lees verder »

30%-regeling

Geplaatst: 27-10-2016

Via de 30%-regeling kunt u werknemers in grensoverschrijdende situaties zonder nader bewijs een forfaitaire onbelaste vergoeding voor (of verstrekking ter voorkoming van) zogenoemde extraterritoriale kosten geven. Wat deze kosten zijn en onder welke voorwaarden u de 30%-regeling mag toepassen, komt uitgebreid aan bod in deze cursus.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. In de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden andere termen gebruikt dan in de AVG. Zo staat in de WBP dat u een bewerkersovereenkomst moet sluiten met de derde partij die u inschakelt om persoonsgegevens te verwerken. Op 25 mei 2018 gaat de AVG in en vanaf die datum wordt niet meer de term ‘bewerkersovereenkomst’ gebruikt, maar ‘verwerkersovereenkomst’. Deze tool speelt alvast op dit soort wijzigingen in en hanteert alle termen die de AVG omvat. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

AVG: het sollicitatieproces

Geplaatst: 21-11-2017

Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels rondom het sollicitatieproces.

Lees verder »

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Geplaatst: 22-11-2017

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen.

Lees verder »

Professionele personeelsadministratie

Geplaatst: 19-05-2014

Zelfs als u maar één naam op uw loonlijst heeft staan, bent u verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten wel dat er volgens de 'Wet bescherming persoonsgegevens' specifieke eisen worden gesteld aan een professionele personeelsadministratie, maar wat deze precies inhoudt? Behoefte aan een kort en bondig overzicht van de voornaamste aandachtspunten? Dan is het nu de tijd om deze cursus te starten.

Lees verder »

Bereid u voor op de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe wet komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Veel regels van de WBP houden stand, maar de AVG maakt de wetgeving wel strikter. Daarnaast heeft u te maken met diverse nieuwe regels. Voldoet uw organisatie op dit moment nog niet aan de WBP, dan is er flink wat werk aan de winkel. Begin tijdig door nu al de tien stappen te doorlopen op weg naar de AVG.

Lees verder »

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Geplaatst: 08-12-2015

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw administratie te kunnen controleren. Deze cursus gaat daar dieper op in.

Lees verder »

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Geplaatst: 19-12-2017

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalige wijze bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten een functionaris aanstellen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. Daarnaast geldt deze verplichting voor overheidsorganisaties. Deze cursus gaat dieper in op wat de functionaris voor de gegevensbescherming precies is, wanneer het verplicht is om een functionaris aan te stellen en welke eisen daaraan gesteld worden.

Lees verder »

Introductiecursus Ondernemingsraad

Geplaatst: 26-02-2014

Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus? Dan is deze praktische en doelgerichte introductiecursus precies wat u nodig heeft.

Lees verder »

Financiële kengetallen

Geplaatst: 19-05-2014

Iedere organisatie heeft met kengetallen te maken. Met deze cursus leert u wat kengetallen zijn, welke functie ze hebben, wie er belang bij hebben om inzicht te krijgen in deze getallen en hoe u ze op een rij zet. Volg het videocollege, bekijk de theorie en maak de eindtoets en u wordt beloond met een mooi certificaat.

Lees verder »

AVG: het recht om vergeten te worden

Geplaatst: 06-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht precies in en hoe komt u daaraan tegemoet? Deze e-learningcursus gaat daar dieper op in.

Lees verder »

Cafetariaregeling

Geplaatst: 24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden voor dit zogeheten uitruilen dan onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Daarbij moet u wel rekening houden met enkele voorwaarden. Deze online cursus legt u alles uit over de cafetariaregeling en de aandachtspunten. 

Lees verder »

Onderhandelen deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van het onderhandelen! Het is een kunst waarvoor veel oefening nodig is. U kunt het alleen echt in de praktijk leren. Deze online training brengt u echter wel de belangrijkste principes van het onderhandelen bij. Een tipje van de sluier: ga nooit in op het eerste bod!

Lees verder »

Bescherming persoonsgegevens opzetten

Geplaatst: 09-10-2015

Artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) beschrijft de beveiliging van persoonsgegevens bij onder andere de verwerking daarvan. Deze beveiliging moet door middel van methoden, standaarden en maatregelen tot een adequate beveiliging van een goed beveiligingsniveau worden gebracht. Om dit te bereiken, moeten diverse onderzoeken worden gedaan en maatregelen worden vastgesteld. De stappen van deze tool helpen u daarbij.

Lees verder »

Voldoet uw site aan de veiligheidseisen die de AVG stelt?

Geplaatst: 15-01-2018

Regelmatig verschijnt er een bericht waarin staat dat er een organisatie persoonsgegevens is kwijtgeraakt. U wilt natuurlijk niet dat uw organisatie met zo’n bericht in het nieuws komt. Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u wettelijk verplicht om een waterdichte site te onderhouden. Helemaal met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Maar hoe controleert u of uw site nog altijd voldoet aan alle veiligheidseisen?

Lees verder »

Onderdelen basiscontract arbodiensten na gewijzigde Arbowet

Geplaatst: 10-07-2017

Sinds 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet van kracht. De belangrijkste reden voor de aangepaste Arbowet is dat de wetgever vindt dat preventie meer aandacht moet krijgen. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers moet door de nieuwe wetgeving worden versterkt en de rol van de preventiemedewerker is groter. Verder verbetert de gewijzigde wet de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Uw organisatie heeft vanaf de ingangsdatum 1 juli 2017 één jaar de tijd om aan de eisen van het nieuwe basiscontract te voldoen. U kunt bestaande contracten aanpassen of een nieuw contract afsluiten met een (nieuwe) arbodienst. Deze tool geeft een overzicht aan eisen waaraan het basiscontract moet voldoen.

Lees verder »

Richtlijnen beveiliging persoonsgegevens

Geplaatst: 30-09-2013

U moet uw werknemers kunnen garanderen dat hun persoonsgegevens veilig zijn in uw administratie. Dat betekent dat u een goede online beveiliging moet hebben die bestand is tegen hacking, dataopslag, vermissing en diefstal. Deze infographic toont u de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo weet u hoe u uw werknemers zo goed mogelijk kunt beveiligen.

Lees verder »

Wijzigingen AVG ter vervanging van Wbp

Geplaatst: 04-07-2017

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt naar verwachting per 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee die in deze tool op een rijtje zijn gezet.

Lees verder »

Bewaartermijnen personeelsgegevens

Geplaatst: 28-12-2012

De overheid en de Belastingdienst stellen eisen aan  de bewaartermijn van diverse stukken. In deze vaktool vindt u een overzicht van personeelsgegevens die u verplicht moet bewaren, samen met de bewaartermijn. Op dit formulier kunt u voor elk stuk bijhouden op welke plaats in de organisatie deze wordt bewaard en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo heeft u een handig overzicht om op terug te vallen.

Lees verder »

Risicoanalyse beveiliging persoonsgegevens

Geplaatst: 09-10-2015

Een goede beveiliging van persoonsgegevens en informatiesystemen staat en valt met de getroffen beveiligingsmaatregelen die u neemt. Zo voorkomt u beveiligingsincidenten. Bij het bepalen van de benodigde beveiligingsmaatregelen moeten de risico’s van informatieverwerking duidelijk zijn. Dit is extra belangrijk geworden met de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze tool zet u de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens op een rij.

Lees verder »

Bijzondere persoonsgegevens herkennen

Geplaatst: 09-10-2015

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) schrijft bij de verwerking van persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen voor. De aard van de gegevens bepaalt wat passend is. Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie over betrokkenen bevatten, waardoor een hoog beveiligingsniveau is vereist. Om een inzicht te geven in vormen van bijzondere persoonsgegevens geeft deze tool een overzicht.

Lees verder »

Vastentijden ramadan per dag

Geplaatst: 28-05-2013

De ramadan begint in 2018 op woensdag 16 mei. De laatste dag van de ramadan is op woensdag 13 juni. De traditionele afsluiting van de ramadan - het Suikerfeest - vindt plaats op donderdag 14 juni. Moslims mogen tijdens de ramadan niet eten, drinken, roken en seks hebben. Het werk gaat echter gewoon door. De vastenperiode kan een behoorlijke invloed hebben op het functioneren van uw werknemers. U kunt hier als werkgever rekening mee houden. U kunt bijvoorbeeld beslissen om de werktijden van de vastende werknemers iets aan te passen om hen tegemoet te komen. Dit overzicht geeft u de vastentijden van de ramadan in 2018.

Lees verder »

Belangrijke IT-begrippen en definities die u helpen bij AVG

Geplaatst: 15-11-2017

Wie zich gaat verdiepen in het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en databeveiliging, komt terecht in een woud van Engelse termen die voor een ict-leek abracadabra zijn. Toch is het nuttig om een paar basisbeginselen te kennen, want dat kan schelen in de onderhandelingen met een IT-leverancier. Daarom in deze tool een klein ‘woordenboekje’ met AVG-gerelateerde IT-termen.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register

Geplaatst: 26-03-2018

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Ramadan op het werk: tips en adviezen

Geplaatst: 24-06-2014

Tijdens de ramadan mogen moslims gedurende de vastentijden niet eten, drinken, roken en seks hebben. Het werk gaat echter gewoon door. De vastenperiode kan een behoorlijke invloed hebben op het functioneren van uw werknemers. U kunt hier als werkgever rekening mee houden. In deze infographic vindt u meer informatie over de ramadan en tips en adviezen die u kunt gebruiken om uw vastende werknemers tegemoet te komen.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Boetes AVG

Geplaatst: 05-07-2017

Doordat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) per 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) veranderen er een aantal zaken. Zo ook het boetebeleid. Deze tool zet voor u de boetes na het overtreden van de regels van de AVG op een rij.

Lees verder »

Reisregeling buitenland

Geplaatst: 27-10-2014

Als werknemers op reis gaan naar het buitenland, kan de werkgever (een deel van) de kosten die zij daar maken onbelast vergoeden. Hoe hoog deze onbelaste vergoeding maximaal mag zijn, verschilt per land, streek en stad. Dit overzicht geeft precies aan welke maximumbedragen bij welke bestemmingen horen.

Lees verder »

De zes heffingskortingen in de loonbelasting

Geplaatst: 07-01-2016

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van zes heffingskortingen. Deze infographic laat zien welke zes heffingskortingen dat zijn.

Lees verder »

Uitbesteden van beheren van persoonsgegevens aan externe IT-leverancier: wie is aansprakelijk bij datalek?

Geplaatst: 11-09-2017

Heeft uw organisatie het beheer van persoonsgegevens uitbesteed aan een externe IT-leverancier, dan is het wel verstandig als u op de hoogte bent van waar de aansprakelijkheid precies ligt op het moment dat er een datalek plaatsvindt. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft in beginsel aan dat uw organisatie verantwoordelijk is. Deze tool nuanceert die aansprakelijkheid onder andere aan de hand van twee rechtszaken.

Lees verder »

Herziening box 3

Geplaatst: 05-10-2015

De Belastingdienst veronderstelde in de jaren voor 2017 dat u 4% rendement behaalde over uw vermogen. U betaalde daar dan 30% belasting over. De 30% belasting is behouden, maar de fiscus gaat sinds 2017 niet langer uit van 4% rendement. In deze tool vindt u de percentages die gelden in 2018.

Lees verder »

Melding datalekken aan betrokkenen (u-vorm)

Geplaatst: 09-10-2015

Door de meldplicht datalekken bent u verplicht om bij datalekken alle betrokkenen op de hoogte te stellen. De meldplicht datalekken is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en is per 1 januari 2016 actief. De wet schrijft voor dat een betrokkene onverwijld in kennis moet worden gesteld als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Door middel van deze maatwerkbrief stelt u betrokkenen op de hoogte.

Lees verder »

Wijzigingen in de Arbowet

Geplaatst: 16-11-2016

Werkgevers en werknemers moeten meer betrokken zijn bij de arbodienstverlening. Daarom zijn er een aantal zaken in de Arbowet gewijzigd. Die moeten de positie en rol van de OR, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts versterken. Deze tool laat in een mooie infographic zien welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in de Arbowet per 1 juli 2017.

Lees verder »

LIV en LKV per uur

Geplaatst: 01-10-2015

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bevat twee voordelen voor uw organisatie. In tegenstelling tot de vroegere premiekorting zijn de nieuwe voordelen geen korting meer op de premies werknemersverzekeringen, maar een vast bedrag per werknemer per uur dat uw organisatie achteraf van de Belastingdienst krijgt uitbetaald. Deze tool legt uit wat het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) precies is en waarin ze verschillen van elkaar.

Lees verder »

Vakantie- en verlofplanning 2018

Geplaatst: 15-12-2016

Met de vakantie- en verlofplanning kunt u noteren wanneer welke werknemers afwezig zijn en ziet u in één oogopslag waar er overlap ontstaat door afwezigheid. Zo bent u er op tijd bij, voorkomt u verrassingen en kan er niets mis gaan met uw planning.

Lees verder »

Melding datalekken aan betrokkenen (je-vorm)

Geplaatst: 09-10-2015

Door de meldplicht datalekken bent u verplicht om bij datalekken alle betrokkenen op de hoogte te stellen. De meldplicht datalekken is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en is per 1 januari 2016 actief. De wet schrijft voor dat een betrokkene onverwijld in kennis moet worden gesteld als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Door middel van deze maatwerkbrief stelt u betrokkenen op de hoogte.

Lees verder »

Kleineondernemersregeling (KOR)

Geplaatst: 29-10-2013

Ondernemers met een lage omzet kunnen gebruikmaken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling zorgt ervoor dat zij geen of minder BTW hoeven af te dragen als zij onder bepaalde grenzen blijven. Bovendien kunnen zij verzoeken om aan minder administratieve eisen te hoeven voldoen. De KOR kan een kleine onderneming een leuk voordeel opleveren. Zij hoeft namelijk de ontvangen BTW dan slechts deels of helemaal niet af te dragen terwijl deze BTW wel is ontvangen van afnemers. Dit voordeel moet overigens wel als winst voor de onderneming worden aangemerkt en worden belast met inkomstenbelasting. Deze tool gaat dieper op de KOR in.

Lees verder »

Auto van de zaak verhuren aan werknemer zonder bijtelling

Geplaatst: 16-03-2017

De Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben afspraken gemaakt over het verhuren van een zakelijke auto. Zo kan (dubbele) bijtelling voorkomen worden. Deze brancheregeling van de VNA en de Belastingdienst specificeert in welke situaties een auto van de zaak niet ter beschikking staat van de werknemer. Als de werknemer een marktconform huurtarief betaalt voor de auto van de zaak die hij tijdelijk gebruikt, hoeft de werkgever geen bijtelling op zijn loon toe te passen. Deze tool geeft u een overzicht van de toetstarieven met bijbehorende definities.

Lees verder »

Privacyonderwerpen op het werk

Geplaatst: 04-11-2015

Elke werknemer heeft recht op privacy. Ook op het werk. De regels voor privacy bij ziekte van een werknemer kent u waarschijnlijk wel al, maar privacy raakt veel meer aspecten op het werk, zoals cameratoezicht op de werkplek en het monitoren van e-mail- en internetgebruik door de werkgever. De werkgever mag dit niet zomaar doen. In de meeste gevallen moet hij de werknemers hierover informeren. Deze poster zet een aantal privacyonderwerpen met bijbehorende regels voor u op een rijtje.

Lees verder »

Uitleg loonkostenvoordeel (LKV)

Geplaatst: 01-10-2015

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bestaat uit twee onderdelen: loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze tool gaat in op het loonkostenvoordeel (LKV). Op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet naast de gebruikelijke stukken deze wet gepresenteerd, die voor wat betreft het LKV op 1 januari 2018 is ingegaan.

Lees verder »

Bewaartermijnen personeelsdossier na einde dienstverband

Geplaatst: 30-03-2016

Wat doet u met het personeelsdossier als een werknemer uit dienst treedt? U krijgt dan te maken met een aantal bewaartermijnen, zoals die ook bestaan voor financiële en fiscale stukken. In deze tool staat voor u op een rij welke stukken u moet bewaren en voor welke minimumperiode.

Lees verder »