Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Hoe gaan we fiscaal om met de kosten voor een huisstijl?

Geplaatst: 12-10-2016

In hoeverre is het noodzakelijk om de kosten van (het ontwikkelen van) een nieuwe huisstijl ter hoogte van € 3.200 te activeren?

Lees verder »

WWZ deel 5: Transitievergoeding

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er dieper ingegaan op de transitievergoeding. Nu de WWZ is ingegaan, zijn er een aantal zaken rond het ontslag en de ontslagvergoeding veranderd. Deze cursus vertelt u precies welke zaken dat zijn, zodat u na afloop volledig op de hoogte bent van de WWZ en de transitievergoeding.

Lees verder »

Identificatieplicht

Geplaatst: 28-11-2016

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Als niet wordt voldaan aan deze verplichting, kan dat een boete opleveren. Deze cursus gaat dieper in op de onderdelen van de identificatieplicht. 

Lees verder »

Omzetting eenmanszaak in BV: hoe werkt dat precies?

Geplaatst: 09-08-2017

Ik heb een eenmanszaak en bezit een bedrijfsgebouw. Ik wil de eenmanszaak in zijn geheel inbrengen in een BV inclusief het onroerend goed. Hoe gaat dat dan met het bedrijfsgebouw dat nu op mijn naam staat, wordt dat door de notaris geregeld?

Lees verder »

AVG: het recht om vergeten te worden

Geplaatst: 06-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht precies in en hoe komt u daaraan tegemoet? Deze e-learningcursus gaat daar dieper op in.

Lees verder »

Debiteurenbeheer

Geplaatst: 26-02-2014

Het betalingsmoraal ligt lager dan normaal tijdens de crisis. Dat heeft u waarschijnlijk al wel gemerkt aan het contact met uw klanten. Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze cursus wordt op een korte en bondige manier uitgelegd wat uw mogelijkheden zijn om toch het geld binnen te krijgen waar u recht op heeft.

Lees verder »

Personeelskosten bewaken en bijsturen

Geplaatst: 19-05-2014

In deze cursus leert u de basis van het bewaken en bijsturen van uw organisatie, bekeken vanuit het perspectief van personeelsmanagement. Natuurlijk komen daarbij eerst de personeelskosten zelf aan bod, met nuttige informatie over de opbouw ervan. Daarna wordt de combinatie van loon en productiviteit besproken met een praktische uitleg aan de hand van de weekomzet. Het derde en vierde onderdeel zijn gewijd aan uurlonen en het plannen van uren. Tot slot besteedt de cursus aandacht aan managementinformatie en hoe u die systematisch kunt opzetten.

Lees verder »

Timemanagement deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management, zodat u straks uw hand niet meer omdraait voor deadlines, tijdnood en stress. Het overkomt u na het volgen van deze cursus niet meer dat uw prioriteitenlijst alleen maar langer wordt, u uw taken niet meer afkrijgt en u wordt afgerekend op het mislopen van deadlines.

Lees verder »

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Geplaatst: 21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.

Lees verder »

Bovenwettelijke vakantiedagen ruilen voor een fiets?

Geplaatst: 08-11-2016

Fulltime werknemers hebben binnen onze organisatie 25 vakantiedagen per jaar. Een collega heeft veel vakantiedagen opgebouwd en heeft zijn idee bij ons neergelegd om deze dagen in te leveren voor fiets. Is dit mogelijk?

Lees verder »

Wanneer is iets een 'voordeel buiten de dienstbetrekking'?

Geplaatst: 15-05-2018

Ik las recent iets over 'voordeel buiten de dienstbetrekking' met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen. Wat is dat precies?

Lees verder »

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst

Geplaatst: 23-01-2018

Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op orde heeft en weet wat uw rechten en plichten én die van de inspecteur zijn. Dat maakt niet alleen dat de controle zo soepel en snel mogelijk verloopt, maar kan ook voorkomen dat u opgezadeld wordt met een hoop correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen.

Lees verder »

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Geplaatst: 16-09-2016

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan de aanpak van PSA binnen de organisatie. Hoe de werkgever dat kan doen en wat de rol van de ondernemingsraad hierin is, leert u in deze cursus. Ook de oorzaken van PSA komen uitgebreid aan bod.

Lees verder »

Adviesrecht van de OR

Geplaatst: 29-01-2015

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren en mee te laten wegen in zijn definitieve besluitvorming. De bestuurder heeft verder de plicht om over sommige voorgenomen besluiten eerst advies in te winnen bij de OR. Deze online cursus legt u alles uit over het adviesrecht, zodat u precies weet wanneer en hoe u dit recht kunt inzetten.

Lees verder »

30%-regeling

Geplaatst: 27-10-2016

Via de 30%-regeling kunt u werknemers in grensoverschrijdende situaties zonder nader bewijs een forfaitaire onbelaste vergoeding voor (of verstrekking ter voorkoming van) zogenoemde extraterritoriale kosten geven. Wat deze kosten zijn en onder welke voorwaarden u de 30%-regeling mag toepassen, komt uitgebreid aan bod in deze cursus.

Lees verder »

Fiets van de zaak

Geplaatst: 18-11-2016

Binnen de werkkostenregeling zijn er verschillende manieren om het vervoer van werknemers onbelast te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen, zo ook de fiets van de zaak. De fiets van de zaak kan niet zonder meer onbelast blijven en kan invloed hebben op een eventuele onbelaste reiskostenvergoeding. Hoe de regels precies zijn, leert u in deze cursus. 

Lees verder »

Beroepsziekten

Geplaatst: 24-11-2016

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste beroepsziekten en de maatregelen die werkgevers kunnen of moeten nemen om zulke beroepsziekten te voorkomen.

Lees verder »

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Geplaatst: 23-02-2018

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan.

Lees verder »

Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Geplaatst: 10-10-2016

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruikt van zijn eigen mobiel in plaats van een mobiel van de werkgever. Hij heeft wel een mobiel nodig voor het (normaal) uitvoeren van zijn werkzaamheden, maar er is geen onderzoek vooraf gedaan naar de kosten van het gebruik van deze mobiel. Kunnen we de vergoeding onbelast geven? 

Lees verder »

Online marketing

Geplaatst: 26-02-2014

Als u een website heeft, wilt u natuurlijk graag dat mensen deze bezoeken. U kunt natuurlijk adverteren via de traditionele printmedia, maar tegenwoordig zijn er efficiëntere middelen. Inmiddels zijn organisaties online makkelijker te bereiken dan offline. Met deze cursus leert u hoe u gebruik kunt maken van sociale media om uw organisatie digitaal op de kaart te zetten.

Lees verder »

Informatierecht van de OR

Geplaatst: 22-05-2014

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook wel de WOR genoemd) aan op welke informatie u recht heeft. Zo heeft u volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals begrotingen. Maar daar blijft het niet bij. Zo stelt de WOR ook dat u recht heeft op alle informatie die u nodig heeft om uw medezeggenschapswerk goed te kunnen doen.Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte over het informatierecht van de OR en weet u hoe u dit recht moet toepassen in de praktijk.

Lees verder »

Heffingen voor ondernemers

Geplaatst: 26-02-2014

U moet heffingen aan de overheid betalen voor geleverde diensten. Voor iedere ondernemer is het van belang te weten hoe dat heffingssysteem werkt. Deze training geeft een bondig en functioneel overzicht.

Lees verder »

Meldplicht datalekken

Geplaatst: 24-11-2016

De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige datalek. Wat de meldplicht en datalekken nu precies inhouden, leert u in deze cursus.

Lees verder »

Geldt de Quotumwet ook voor zorginstellingen?

Geplaatst: 22-08-2016

In hoeverre geldt de Quotumwet/Participatiewet voor zorginstellingen? Is hier duidelijkheid over en hoe ziet de overheid de uitvoering van de Participatiewet in zorginstellingen voor zich?

Lees verder »

Hoe zit het met de lease-auto als een werknemer onbetaald verlof neemt?

Geplaatst: 09-04-2015

Een werknemer neemt binnenkort enkele maanden onbetaald verlof op. Hij heeft een auto van de zaak die hij normaal ook privé gebruikt. We maken nog gebruik van de oude regels. Wat moeten we doen met de bijtelling voor het privégebruik?

Lees verder »

Hoe frequent verzuim voorkomen?

Geplaatst: 13-04-2015

De afgelopen maanden zijn een aantal werknemers regelmatig ziek. Dat is niet alleen vervelend voor hen, maar ook voor andere werknemers die telkens extra werk moeten doen. Hoe kan ik voorkomen dat het frequente ziekteverzuim aanhoudt?

Lees verder »

Wordt er vakantiegeld opgebouwd over overuren en meeruren?

Geplaatst: 31-10-2016

De term meeruren komt in de wet, het cao en in het Handboek Loonheffingen niet voor. Moet er onderscheid gemaakt worden tussen overuren bij een fulltime werknemer en meeruren bij een parttime werknemer? En wanneer bouwt een werknemer vakantiegeld op? 

Lees verder »

WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Het gaat dan om de proeftijd en het concurrentiebeding. De meeste regels op het gebied van de proeftijd en het concurrentiebeding blijven zoals ze waren. Er zijn alleen specifieke uitzonderingen voor werknemers met een kortdurend contract bijgekomen. Daarnaast wordt er tijdens deze cursus nog stil gestaan bij de aanzegtermijn.

Lees verder »

Wat is backservice?

Geplaatst: 15-08-2012

Lees verder »

Wat zijn de fiscale gevolgen bij het verstrekken van een renteloze lening?

Geplaatst: 28-09-2016

Er wordt overwogen een medewerker een renteloze lening te verstrekken. Wat zijn eventuele (fiscale) consequenties waar we rekening mee dienen te houden?

Lees verder »

Delegeren

Geplaatst: 26-02-2014

Als leidinggevende houdt u graag zelf de touwtjes in handen. Bedenk echter wel dat controlegedrag zich vroeg of laat tegen u keert. Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die het lastig vinden om werk uit handen te geven en die op een doeltreffende manier willen leren hoe het ook anders kan.

Lees verder »

Professionele personeelsadministratie

Geplaatst: 19-05-2014

Zelfs als u maar één naam op uw loonlijst heeft staan, bent u verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten wel dat er volgens de 'Wet bescherming persoonsgegevens' specifieke eisen worden gesteld aan een professionele personeelsadministratie, maar wat deze precies inhoudt? Behoefte aan een kort en bondig overzicht van de voornaamste aandachtspunten? Dan is het nu de tijd om deze cursus te starten.

Lees verder »

Wat is de impact van de AVG op een kleine organisatie en waar moeten wij op letten?

Geplaatst: 12-12-2017

Wij zijn ene kleine organisatie met weinig personeelsleden en nog minder klanten. De gegevens van onze medewerkers staan in online systemen van bijvoorbeeld Delta Lloyd, Arboned, Wepayroll. Waar moeten wij nou op letten? Ik heb een afgesloten kast met fysieke gegevens en een paar online applicaties met digitale gegevens.

Lees verder »

Een werknemer wil achteraf zorgverlof opnemen, mag dit eigenlijk wel?

Geplaatst: 09-04-2015

Een werknemer moest onlangs langer op zijn vakantieadres blijven, omdat zijn partner ziek werd en van de artsen niet mocht vliegen. De werknemer moest gedurende deze tijd zorgen voor zijn partner, die veel hulp nodig had. De werknemer wil nu achteraf nog een beroep doen op zorgverlof of calamiteitenverlof. Is dat mogelijk?

Lees verder »

Mag een teruggekeerde ex-werknemer zich meteen weer kandidaat stellen?

Geplaatst: 09-04-2015

Bij onze organisatie ontslaat de bestuurder tijdelijke werknemers zodra er een vast contract in zicht is. Na drie maanden plus één dag krijgen ze dan opnieuw een jaarcontract. Mag zo’n werknemer zich dan weer onmiddellijk kandidaat stellen voor de OR?

Lees verder »

Hoe zorg ik voor een werksfeer waar geen taboe heerst op conflicten?

Geplaatst: 01-04-2015

Een leidinggevende heeft mij om hulp gevraagd. De werksfeer op zijn afdeling is ondermaats en hij vermoedt dat dit onder andere komt omdat zijn werknemers geen conflicten durven aan te gaan. Nu zoekt hij naar een manier om meer openheid te creëren. Hoe kan ik samen met de leidinggevende de negatieve werksfeer doorbreken?

Lees verder »

Op welk moment geldt het genietingsmoment?

Geplaatst: 09-05-2018

Ik heb het idee dat er loonheffingen verschuldigd zijn over het fiscale loon. Spreken we dan van het 'genietingsmoment'? Vanaf welk moment geldt dat precies?

Lees verder »

Hoe ziet een goed formulier eruit?

Geplaatst: 17-04-2015

Sinds kort hebben wij een formulier op de website. Geïnteresseerden kunnen het formulier invullen en ontvangen dan binnen drie werkdagen een scherpe offerte van ons. Zelf vonden wij het formulier het ei van Columbus. Helaas valt de respons bar tegen. Wat kunnen wij doen om meer reacties te krijgen?

Lees verder »

AVG: Data-protection Impact Assessment

Geplaatst: 20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren of laten uitvoeren. Deze e-learningcursus legt uit wat de Data-protection Impact Assessment precies is en welke rol dit speelt in de AVG.

Lees verder »

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Geplaatst: 11-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoonsgegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens? Deze e-learningcursus laat zien wat persoonsgegevens precies zijn, maar ook wat er wordt verstaan onder verwerking.

Lees verder »

Vrije ruimte

Geplaatst: 05-12-2016

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod.

Lees verder »

Dossieropbouw bij disfunctioneren

Geplaatst: 18-12-2017

Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Als een werknemer niet akkoord gaat en u naar de rechter moet, krijgt u waarschijnlijk nul op het rekest omdat het ontslag onvoldoende is onderbouwd. Voor een succesvolle ontslagprocedure is een goede dossieropbouw namelijk cruciaal. Deze e-learningcursus laat zien hoe zo’n dossier moet worden opgebouwd.

Lees verder »

Analytisch en creatief denken

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze cursus helpt u om de twee denkstijlen en de bijbehorende voordelen te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. U leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

Lees verder »

Effectief vergaderen deel 2

Geplaatst: 20-08-2014

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide cursus zet alle hoofdzaken voor het houden en leiden van een goede vergadering kort en bondig op een rij.

Lees verder »

Financiële administratie

Geplaatst: 26-02-2014

Bij ondernemen hoort het bijhouden van alles wat er in en met uw organisatie gebeurt. Alleen als u goed geïnformeerd bent, valt er werkelijk te sturen. Uw financiële administratie zorgt ervoor dat u voldoende inzicht heeft in de positie van de organisatie. Verder stelt een goede financiële administratie u in staat om tijdig en overtuigend verantwoording van uw zakendoen af te leggen, bijvoorbeeld als de Belastingdienst u daarom vraagt of wanneer de bank bewijsstukken wil zien. In deze cursus wordt alles wat belangrijk is voor het houden van een moderne administratie op een rijtje gezet.

Lees verder »

Uitdiensttreding van werknemers

Geplaatst: 09-09-2016

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening dan alleen de uitbetaling van het loon waar de vertrekkende werknemer recht op heeft.  

Lees verder »

Personeelslening of voorschot

Geplaatst: 15-12-2016

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus geeft u antwoord op deze vragen.

Lees verder »

Bewaarplicht van de loonadministratie

Geplaatst: 27-02-2015

Een onderneming houdt een loonadministratie bij voor alle werknemers. De onderdelen van de loonadministratie zijn bijvoorbeeld persoons- en loongegevens en gegevens rond aan de werknemers gedane (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen. De inhoud van de loonadministratie is één onderdeel, maar een belangrijk ander onderdeel zijn de vereisten van de bewaarplaats van de administratie. Deze vereisten en uitzonderingen worden in deze tool stap voor stap toegelicht.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Stroomschema fiets (WKR)

Geplaatst: 15-10-2013

Gebruik dit stroomschema als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt. Dit stroomschema is gebaseerd op de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen 2018.

Lees verder »

Identiteit nieuwe werknemer vaststellen

Geplaatst: 21-02-2013

Neemt u personeel in dienst? Huurt u personeel in via een intermediair? Of laat u personeel via aan- of onderaannemers voor u werken? Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. U controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor stagiairs en buitenlandse krachten.

Lees verder »

Gegevens werknemer voor loonheffingen

Geplaatst: 29-05-2012

Werknemers moeten bij indiensttreding diverse gegevens aanleveren die werkgevers nodig hebben om aangifte loonheffingen te kunnen doen. De vorm waarin die aanlevering gebeurt is volledig vrij, zolang het maar schriftelijk gebeurt en alle benodigde gegevens worden vastgelegd. Deze tool biedt u een handig formulier om de benodigde gegevens van de werknemer mee vast te leggen.

Lees verder »

Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet

Geplaatst: 08-08-2018

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat wil zeggen dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie van zieke (ex-)werknemers die onder het vangnet van de Ziektewet vallen. In ruil daarvoor draagt hij minder premies werknemersverzekeringen af. De meeste eigenrisicodragers voor de Ziektewet brengen het risico onder bij een particuliere verzekeraar. Waar moet u dan op letten? Deze marktanalyse vergelijk een aantal bekende aanbieders met elkaar, zodat u een partij kunt vinden die het beste bij uw organisatie aansluit.

Lees verder »

Voldoen aan de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen.

Lees verder »

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Geplaatst: 24-05-2012

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s en referentiebrieven. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoelang u deze sollicitatiegegevens mag bewaren. Treedt een werknemer uit dienst, dan heeft u ook te maken met specifieke bewaartermijnen. In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatiegegevens én personeelsgegevens.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register

Geplaatst: 26-03-2018

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

De zes heffingskortingen in de loonbelasting

Geplaatst: 07-01-2016

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van zes heffingskortingen. Deze infographic laat zien welke zes heffingskortingen dat zijn.

Lees verder »

De weg naar het gebruikelijk loon voor de dga

Geplaatst: 21-03-2017

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen? Deze infographic laat zien welke route de dga kan nemen op weg naar het gebruikelijk loon.

Lees verder »

Ziekteverzuimprotocol

Geplaatst: 24-04-2012

Iedere organisatie die personeel in dienst heeft, krijgt te maken met zieke werknemers. Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen.

Lees verder »

Bijzondere persoonsgegevens herkennen

Geplaatst: 09-10-2015

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft bij de verwerking van persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen voor. De aard van de gegevens bepaalt wat passend is. Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie over betrokkenen bevatten, waardoor een hoog beveiligingsniveau is vereist. Deze tool laat zien wat bijzondere persoonsgegevens zijn en welke uitzonderingen daarop gelden.

Lees verder »

Aflossingsschema voor lening of hypotheek

Geplaatst: 20-05-2012

Deze rekentool berekent de betaling voor een lening, op basis van vaste betalingen en een vast rentepercentage.

Lees verder »

Transitievergoeding nu en straks

Geplaatst: 01-11-2017

Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast.

Lees verder »

Eigen bijdrage voor auto van de zaak

Geplaatst: 20-04-2012

Met deze rekentool kan worden berekend welk deel van de voor de auto van de zaak betaalde eigen bijdrage in mindering mag worden gebracht op de autokostenbijtelling.

Lees verder »

Aandachtspunten bij het opstellen van een autoregeling

Geplaatst: 20-04-2012

Bij het opstellen van een (nieuwe) autoregeling komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan de criteria voor toekenning van een leaseauto, het vaststellen van een eigen bijdrage, een regeling voor onderhoud en hoe om te gaan met verkeersboeten. Bijna teveel om op te noemen. Daarom is deze zeer uitgebreide checklist ideaal bij het opzetten van een autoregeling.

Lees verder »

Tips bij hitte en hittestress

Geplaatst: 02-07-2015

Tijdens tropische periodes moet een onderneming oog hebben voor de veiligheid van en het welzijn van de werknemers. Er is geen wettelijke regeling voor stillegging van het werk bij een bepaalde temperatuur, maar met gezond verstand kan een werkgever gezondheidsproblemen door de temperatuur inschatten. Van hitte kan een werknemer hittestress krijgen of zelfs onwel worden. Hittestress kan leiden tot een mindere productiviteit van 30 tot 50%. Met de tips in deze tool kunt u hitteproblemen bestrijden en streven naar veiligheid en behaaglijkheid op de werkvloer.

Lees verder »

Gebruiksovereenkomst auto van de zaak

Geplaatst: 20-04-2012

Het is belangrijk om de rechten en plichten van een werknemer die gebruik gaat maken van een auto van de zaak goed vast te leggen. Deze voorbeeldgebruiksovereenkomst stelt de werkgever in staat specifieke afspraken te maken met de werknemer omtrent onder andere het gebruik, onderhoud en financiën.

Lees verder »

Rittenadministratie (overzicht)

Geplaatst: 25-06-2014

Een rittenadministratie heeft een aantal minimumvereisten. Met deze minimale eisen voldoet u aan de administratieplicht bij een auto van de zaak. De eisen zijn weergegeven op deze handige poster.

Lees verder »

Vereisten voor ontslag op staande voet

Geplaatst: 21-02-2014

In artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om een arbeidsovereenkomst te beëindigden door middel van ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is een zeer drastische manier om een arbeidsovereenkomst tot een einde te laten komen en is daarom niet zomaar toegestaan. In deze tool vindt u drie vereisten waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen.

Lees verder »

Veiligheidstekens en pictogrammen

Geplaatst: 04-01-2018

Het gebruik van veiligheidstekens of pictogrammen kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door het gebruik van kleuren en symbolen kunnen werknemers direct begrijpen wat ze moeten doen of laten. Deze mooie infographic laat enkele veelvoorkomende veiligheidstekens zien, onderverdeeld in verbod, gebod, waarschuwing, veiligheid en brandveiligheid.

Lees verder »

Stroomschema: Werknemer woont in Nederland en werkt in buitenland

Geplaatst: 17-08-2017

Dit stroomschema gebruikt u om te bepalen of u loonbelasting moet inhouden op het loon dat uw werknemer in het buitenland verdient. Dit stroomschema past u toe per land. Dat betekent dat als u werknemers heeft die in verschillende landen werken, u dit stroomschema doorloopt per land.Deze tool is gebaseerd op het Handboek Loonheffingen 2018.

Lees verder »

OR-reglement opstellen (voorbeeldreglement)

Geplaatst: 14-07-2017

Bij het instellen van een ondernemingsraad (OR) moeten er een aantal voorzieningen getroffen worden. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop OR-leden worden gekozen en de OR-verkiezingen plaatsvinden. Deze voorzieningen moeten volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) opgenomen worden in een OR-reglement. Deze kant-en-klare overeenkomst houdt rekening met alle voorzieningen en hoeft u alleen nog maar in te vullen.

Lees verder »

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Geplaatst: 01-02-2013

Een leuke infographic die uw collega's motiveert om meer te gaan bewegen. De infographic geeft aan wat onder minimale beweging valt en wat de aanbevolen beweging is. Verder laat de infographic ook zien hoe lang Nederlanders dagelijks zitten in vergelijking met andere Europese landen (tipje van de sluier: Nederlanders zijn kampioen zitten). Verspreid de infographic als poster bij u op kantoor en probeer zo uw collega's bewust te maken van hun gezondheid en de noodzaak om voldoende te bewegen.

Lees verder »

CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto 2016-2020

Geplaatst: 28-12-2015

Dit overzicht geeft u alle CO2-uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van de auto van de zaak van 2016 tot en met 2020.

Lees verder »

Beslismodel meldplicht datalek

Geplaatst: 09-10-2015

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u verplicht om de kans op een datalek te verkleinen. Dit moet u doen door goede technische en organisatorische voorzieningen te treffen. U moet een datalek in bepaalde situaties melden bij de Autoriteit Persoonsgevens. Dit beslismodel helpt u om te beoordelen of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is. In deze infographic vindt u een samenvatting van dit beslismodel.

Lees verder »

Tegemoetkomingen LIV en LKV

Geplaatst: 01-10-2015

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is het lage-inkomensvoordeel (LIV) opgenomen. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Het LIV geldt sinds 1 januari 2017. Daarnaast heeft het kabinet de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking omgevormd tot zogenoemde loonkostenvoordelen (LKV’s). Dit systeem geldt sinds 1 januari 2018. In dit overzicht ziet u de hoogte van de tegemoetkomingen.

Lees verder »

Risicoanalyse beveiliging persoonsgegevens

Geplaatst: 09-10-2015

Een goede beveiliging van persoonsgegevens en informatiesystemen staat en valt met de getroffen beveiligingsmaatregelen die u neemt. Zo voorkomt u beveiligingsincidenten. Bij het bepalen van de benodigde beveiligingsmaatregelen moeten de risico’s van informatieverwerking duidelijk zijn. Dit is extra belangrijk geworden met de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze tool zet u de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens op een rij.

Lees verder »